Onze visie

Wij gaan er vanuit dat elk kind uniek is. Elk kind wordt geboren met een eigen karakter. Kinderen zijn nieuwsgierig en ontdekken graag. Ze zien en leren hoe de wereld in elkaar zit door te onderzoeken, proberen en ervaringen op te doen. Bij ons krijgen de kinderen de ruimte om zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving met begeleiding van gediplomeerde en ervaren groepsleidsters. Wij streven naar kleinschaligheid binnen onze groepen, zodat kinderen extra aandacht, liefde en vooral tijd bij het spelen en eten krijgen. Het doel van onze opvang is het bieden van een prettige omgeving, vergelijkbaar met de thuissituatie waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Bovendien willen wij, in goed overleg met de ouders een bijdrage leveren aan de opvoeding van de kinderen en aan hun persoonlijke, lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Mede daarom werken wij op ons kinderdagverblijf met het VVE programma Uk en Puk. Dit Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma is een totaalprogramma dat de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert.

Onze medewerkers

Kinderopvang Happy Kids Almere werkt alleen met gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De opvang is gericht op de ontwikkeling van ieder kind. Kinderen krijgen de 
mogelijkheid om in hun eigen tempo te groeien. Begeleiding door de pedagogisch medewerkers is hierbij essentieel. Dat betekent dat de pedagogische kwaliteit uiteindelijk tot stand komt op de werkvloer in de relatie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers, tussen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers en tussen pedagogisch medewerkers onderling. 
Daartoe dienen de pedagogisch medewerkers over bepaalde kwaliteiten te beschikken. 
Zij dienen in staat te zijn hun visie te verwoorden met betrekking tot het opvoeden van kinderen in groepsverband en het individuele kind. Deze visie moet aansluiten bij de pedagogische visie van Happy Kids Almere en komt tot uiting in het dagelijks functioneren van de medewerkers.
De pedagogisch medewerkers vertalen beleid naar de praktijk. Zo worden zij betrokken in de werkinstructies die geschreven worden, denken zij mee ten aanzien van de bedrijfsvoering en signaleren zij knelpunten in de uitvoeringspraktijk.De voertaal die de pedagogisch medewerkers binnen Kinderopvang Happykids Almere hanteren is de Nederlandse taal.

Pedagogisch medewerkers in opleiding

Binnen Kinderopvang Happykids Almere wordt pedagogisch medewerkers in opleiding een kans geboden het praktijkgedeelte van de opleiding bij ons in te vullen. Kinderopvang Happykids Almere is een erkend leerbedrijf voor MBO niveau 3 en 4 stagiaires die een opleiding tot pedagogisch werker volgen.
Op iedere groep mag (hooguit) één stagiaire meedraaien. Afhankelijk van het 
opleidingsniveau mag de stagiaire ingezet worden als pedagogisch medewerker. 
Over de inzetbaarheid op de groep zijn in de CAO kinderopvang de regels vast gelegd.
De stagiaires worden begeleid door een van de pedagogisch medewerkers op de groep. Alle medewerkers binnen Kinderopvang Happykids Almere zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Klachtenregeling

Bij Happy Kids Almere doen wij er alles aan om uw kind zo goed mogelijk op te vangen. Zodat ouders* en kinderen tevreden zijn. Toch kan het voorkomen dat ouders* of de oudercommissie niet tevreden zijn over de opvang van hun kind of de organisatie.
Wij nemen klachten of ongenoegens altijd serieus en willen graag tot tevredenheid oplossen. Waar dat mogelijk is, willen wij het ook gebruiken voor de verbetering van de opvang in het algemeen. Onder klachten vallen in ieder geval klachten over een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind, de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

Wat is een klacht:
Iedere uiting ( mondeling of schriftelijk) van ongenoegen.

Wie kunnen er een klacht indienen
: - Ouder* ( natuurlijk persoon) van een bij Happy Kids Almere geplaatst kind
- de oudercommissie van Happy Kids Almere
- medewerkers van Happy Kids Almere ( deze werkwijze wordt in een apart kopje besproken)
In deze klachtenregeling wordt gesproken van klager, zijnde degene die een klacht heeft ingediend.


Waar kunt u een klacht indienen
: - bij de pedagogisch medewerker
- bij de hoofdleidster
- bij de ondernemer ( hierna te noemen directie)
- bij de oudercommissie. Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan kunt u ook de oudercommissie van Happy Kids Almere op de hoogte te stellen.
De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid.
- In enkele gevallen kunt u een klacht buiten Happy Kids Almere om indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen ( hierna te noemen Geschillencommissie).
Zie “Hoe kunt u klachten extern indienen”.


Hoe gaan wij met de klachten binnen Happy Kids Almere om?
Wij kennen twee manieren om een klacht in te dienen: intern en extern. Dit geldt zowel voor ouders als voor de oudercommissie.


Interne klachtenregeling
Wanneer u niet tevreden bent over onze opvang dan vragen wij u dit in eerste instantie met de betrokken pedagogisch medewerker te bespreken. Mocht u vinden dat uw klacht of ongenoegen niet goed is opgelost of u de klacht niet met de pedagogisch medewerker kan bespreken dan kunt u de klacht of het ongenoegen bespreken met de hoofdleidster of de directeur. In alle gevallen proberen wij samen met u tot een goed oplossing te komen. Ook kunt u een klacht schriftelijk indienen. Dit kan door het invullen van een klachtenformulier ( op de locaties verkrijgbaar) of per mail. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Als u een formele klacht bij Happy Kids Almere wilt indienen, vragen wij u dit schriftelijk ( b.v. per email) te doen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons een bevestiging. Uw contactpersoon met betrekking tot de voortgang is de directeur. Zij zal u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de behandeling. Met de betrokken personen vinden een of meer gesprekken plaats om zo de klacht zorgvuldig te onderzoeken. Gezamenlijk wordt naar de oorzaak en de oplossing gezocht. Waar dat nodig is, of op verzoek, wordt met de betrokkenen afzonderlijk gesproken. Indien nodig zal informatie bij derden worden gevraagd. Dit mag alleen met toestemming van de betrokkenen. Wij willen klachten, rekening houdende met de aard van de klacht, zo spoedig mogelijk oplossen. In principe zal bij de besluitvorming alleen gebruik gemaakt worden van informatie die bij beide partijen bekend is. De directie stelt klager, in principe, binnen 6 weken na indiening van de klacht, schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. De directie deelt klager mede of, en zo ja welke maatregelen, inclusief concrete termijn waarbinnen, er genomen worden naar aanleiding van de klacht.

Hoe kunt u extern een klacht indienen?
Ouders, oudercommissie en ondernemer kunnen gebruik maken van de Geschillencommissie. Als wij er onderling niet uitkomen, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

- De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
- De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
- De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft. In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben.
De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nI en vanaf 1 januari 2016 op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Klachten van de oudercommissie
Intern; Leden van de oudercommissie verzoeken wij zich bij klachten tot de directie te wenden.
Extern;Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer informatie kunt vinden op www.degeschillencommissie.nI en vanaf 1januari 2016 op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Klachten van medewerkers
Medewerkers kunnen hun klachten mondeling of schriftelijk in te dienen bij de directie. Zij kunnen hierbij ondersteund worden door de vertrouwenspersoon. De werkwijze is gelijk aan die van de ouders.

Geheimhouding
Alle klachten worden door alle betrokkenen vertrouwelijk behandeld. Een ieder is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens en informatie die haar ter kennis zijn gesteld. Dit geldt voor gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. De klachten, genomen stappen en eventuele maatregelen worden geregistreerd. Ook wordt er gekeken of er preventieve maatregelen nodig zijn.

Klachtenverslag:
Jaarlijks wordt er een openbaar klachtenverslag opgesteld. Hierin vindt alleen een anonieme vermelding plaats.

* Voor het leesgemak is voor een vorm gekozen:
Ouders = ouders en/of verzorger
Zij= zij of hij
Haar= hem of haar

Oudercommissie

Happy Kids werkt nauw samen met een enthousiaste oudercommissie. Deze oudercommissie behartigt direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind en zal u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. De oudercommissie tracht de kwaliteit van het uitvoerende werk te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid van Happy Kids, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en de communicatie tussen de medewerkers en ouders onderling te bevorderen. De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Happy Kids uitgevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

-Voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
-Voedingsaangelegenheden
-Algemeen beleid op het gebied van opvoeding
-Veiligheid en gezondheid
-Openingstijden
-Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
-Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
-Wijziging van de prijs van de opvang


Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen via ons mailadres oudercommissie@happykidsalmere.nl