Onze visie

Wij stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling om de volgende stap te kunnen zetten.

Onze missie

​Wij leggen de nadruk op de fysieke ontwikkeling van kinderen omdat hiermee ook de andere ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Wij doen dat door hen uit te dagen om te bewegen.
De groepssamenstelling is gebaseerd op de ontwikkelingsfase van de kinderen.

Onze medewerkers

Kinderopvang Happy Kids Almere werkt alleen met gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De opvang is gericht op de ontwikkeling van ieder kind. Kinderen krijgen de mogelijkheid om in hun eigen tempo te groeien. Begeleiding door de pedagogisch medewerkers is hierbij essentieel. 

Dat betekent dat de pedagogische kwaliteit uiteindelijk tot stand komt op de werkvloer in de relatie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers, tussen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers en tussen pedagogisch medewerkers onderling. 

Daartoe dienen de pedagogisch medewerkers over bepaalde kwaliteiten te beschikken. Zij dienen in staat te zijn hun visie te verwoorden met betrekking tot het opvoeden van kinderen in groepsverband en het individuele kind. Deze visie moet aansluiten bij de pedagogische visie van Happy Kids Almere en komt tot uiting in het dagelijks functioneren van de medewerkers.

De pedagogisch medewerkers vertalen beleid naar de praktijk. Zo worden zij betrokken in de werkinstructies die geschreven worden, denken zij mee ten aanzien van de bedrijfsvoering en signaleren zij knelpunten in de uitvoeringspraktijk. De voertaal die de pedagogisch medewerkers binnen Kinderopvang Happykids Almere hanteren is de Nederlandse taal.

Pedagogisch medewerkers in opleiding

Binnen Kinderopvang Happykids Almere wordt pedagogisch medewerkers in opleiding een kans geboden het praktijkgedeelte van de opleiding bij ons in te vullen. Kinderopvang Happykids Almere is een erkend leerbedrijf voor MBO niveau 3 en 4 stagiaires die een opleiding tot pedagogisch werker volgen.

Op iedere groep mag (hooguit) één stagiaire meedraaien. Afhankelijk van het opleidingsniveau mag de stagiaire ingezet worden als pedagogisch medewerker. Over de inzetbaarheid op de groep zijn in de CAO kinderopvang de regels vast gelegd.

De stagiaires worden begeleid door een van de pedagogisch medewerkers op de groep. Alle medewerkers binnen Kinderopvang Happykids Almere zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Oudercommissie

Happy Kids werkt nauw samen met een enthousiaste oudercommissie. Deze oudercommissie behartigt direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind en zal u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen.

De oudercommissie tracht de kwaliteit van het uitvoerende werk te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid van Happy Kids, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en de communicatie tussen de medewerkers en ouders onderling te bevorderen.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Happy Kids uitgevoerd wordt door adviezen te geven.

 

De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. 

Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

  • Voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
  • Voedingsaangelegenheden
  • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding
  • Veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
  • Wijziging van de prijs van de opvang

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen via ons mailadres oudercommissie@happykidsalmere.nl

Klachtenregeling

Bij Happy Kids Almere doen wij er alles aan om uw kind zo goed mogelijk op te vangen. Zodat ouders* en kinderen tevreden zijn. Toch kan het voorkomen dat ouders* of de oudercommissie niet tevreden zijn over de opvang van hun kind of de organisatie.

Wij nemen klachten of ongenoegens altijd serieus en willen graag tot tevredenheid oplossen. Waar dat mogelijk is, willen wij het ook gebruiken voor de verbetering van de opvang in het algemeen.

Onder klachten vallen in ieder geval klachten over een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind, de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

ga naar de klachten procedure